200.000 tỷ đồng phát triển Đường sắt Việt Nam đến 2015

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã kí Quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

(VNR) giai đoạn 2012 – 2015

Theo đó, trong 3

năm tới, VNR phấn đấu đạt mục tiêu luân chuyển hàng hóa là hơn 27.424

triệu tấn.km, lượng luân chuyển hành khách đạt 27.774 triệu hành

khách.km, tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10%/năm.

Tổng

vốn đầu tư phát triển của VNR trong giai đoạn 2012 – 2015 là khoảng

200.000 tỷ đồng.

Trong đó, gần 195.000 tỷ đồng (97%) được sử dụng để đầu

tư phát triển kết cấu hạ tầng..

Theo

Đào Linh

Dvt.vn