Báo cáo về tình hình triển khai tín dụng nông thôn

Ngày 30/8/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 5584/NHNN-TD yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo sơ kết tình hình triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định số 41/2010/NĐ-CP).

Theo đó, để chuẩn bị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 và Thông tư hướng dẫn số 14/2010/TT-NHNN ngày 14/6/2010 của Ngân hàng Nhà nước (Thông tư 14), Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức

tín dụng

báo cáo

công tác triển khai thực hiện hai nội dung trên trong hệ thống của tổ chức tín dụng thời gian qua; những kết quả đạt được sau 2 năm triển khai Nghị định 41 (có so sánh với giai đoạn trước), những khó khăn, vướng mắc trong quá trình

triển khai

thực hiện.

Ngoài ra, tổ chức tín dụng cần đánh giá chính sách về tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41, trong đó nêu lên những mặt tích cực và những tồn tại, hạn chế. Ngoài ra, tổ chức tín dụng nêu đề xuất, kiến nghị cụ thể về việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41 và Thông tư 14 để phù hợp với tình hình hiện nay.

Báo cáo của tổ chức tín dụng gửi về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng) chậm nhất vào ngày 15/9/2012./.

Thúy Hà (Vietnam+)