Đưa cổ phiếu VMG vào diện tạm ngừng giao dịch

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), mã VMG chứng khoán của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu bắt đầu tạm ngừng

giao dịch

từ thứ Ba (26/7/2011), lý do hoạt động VMG có một số điểm bất thường.

Cụ thể, việc

VMG

đã không gửi thư mời họp Đại hội cổ đông lần 1 và 2 đến toàn bộ các cổ đông của Công ty là trái với Luật Doanh nghiệp.

Thêm vào đó, Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 06/07/2011 đăng tải tại trang thông tin điện tử www.vimexcogas.com.vn của VMG thông báo, hai cổ đông mới được bầu là thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông ngày 28/6/2011 là ông Lê Quý Bình và bà Đỗ Thị Thanh Hương có văn bản thông báo về việc không công nhận Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2011.

Những dấu hiệu trên cho thấy, việc tổ chức Đại hội cổ đông của VMG đã không thực hiện đúng theo trình tự và thủ tục của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và hai hành viên Hội đồng quản trị có thông báo không công nhận nghị quyết Đại hội cổ đông, đặt VMG trước khả năng phải hủy bỏ quyết định của Đại hội cổ đông theo Luật Doanh nghiệp.

Ngoài ra, Nghị quyết 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2011 cũng không thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh năm 2011 điều này có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động của công ty.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng chỉ ra, việc Hội đồng quản trị VMG không thể tiến hành cuộc họp đầu tiên do không đủ số thành viên tham dự dẫn đến việc không bầu được Chủ tịch Hội đồng quản trị khiến VMG không có người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 28/6/2011. Song đến nay, VMG vẫn chưa thực hiện công bố thông tin trong vòng 24 giờ theo yêu cầu của HNX bởi về rủi ro VMG không có người đủ thẩm quyền đại diện theo pháp luật, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi nhà đầu tư.

Cũng theo

HNX

, đây không phải là lỗi lần đầu, bởi trước đó VMG đã nhiều lần chậm hoặc không thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin định kỳ và bất thường, vi phạm các quy định của Luật Chứng khoán.

Căn cứ vào những vi phạm trên và nhằm bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, bảo đảm tính minh bạch của thị trường, ngăn chặn việc lợi dụng biến động về giá cổ phiếu VMG, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định đưa cổ phiếu VMG vào diện tạm ngừng giao dịch.

VMG sẽ phải tạm ngừng giao dịch đến khi công ty khắc phục tình trạng nêu trên và Ủy ban Chứng khoán Nhà  nước có kết luận về các vấn đề của công ty./.

Linh Chi (Vietnam+)