Giải pháp phát triển thị trường bất động sản TP.HCM

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị với Bộ Xây dựng một số

giải pháp, cơ chế chính sách nhằm phát triển thị trường bất động sản lành mạnh,

ổn định trên địa bàn thành phố.

Một trong những kiến nghị là thành phố cần hình thành các tổ chức quản lý

Nhà nước đủ năng lực thực thi công tác quản lý và phát triển thị trường bất động

sản hiệu quả gồm Trung tâm nghiên cứu và dự báo thị trường bất động sản, Tổng

Công ty xây dựng

nhà ở xã hội

, Quỹ tài chính ngân sách; có cơ chế chính sách cụ

thể để phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội; hình thành Quỹ

tiết kiệm nhà ở nhằm hỗ trợ cho người có nhu cầu nhà ở nhưng thu nhập hạn chế.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các quy định

cụ thể để hình thành các định chế tài chính phi ngân hàng như quỹ tín thác đầu

tư bất động sản,

quỹ tiết kiệm

nhà ở; chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt

động dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; quản lý, kiểm tra việc bán hàng qua sàn

giao dịch bất động sản của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, kiểm soát

chặt chẽ tiến độ đầu tư các dự án, đặc biệt là các dự án nhà ở và hạ tầng kỹ

thuật đô thị; tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý đô thị

trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý quá trình khai thác sử dụng công trình…

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất, phấn đấu đến năm 2020

thị trường bất động sản Việt Nam cần đạt mức độ minh bạch, cơ chế chính sách ổn

định, đồng bộ, đầy đủ; hình thành pháp lý cho hàng hóa bất động sản thông qua

việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và công trình;

tổ chức vận hành hiệu quả hệ thống đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

và quyền sở hữu nhà đơn giản, công khai, minh bạch và thống nhất.

Ngoài ra, cần ban hành cơ chế cụ thể để nhiều thành phần tổ chức kinh tế

có thể tham gia đầu tư vào thị trường bất động sản; khuyến khích các nhà đầu tư

xây dựng nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, đối tượng chính sách, mở rộng sự

tham gia của doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài vào thị trường này; xây dựng chính

sách thuế nhà đất, bổ sung thuế sở hữu nhà ở; xây dựng hệ thống thông tin thị

trường

bất động sản

để đánh giá và dự báo tình hình phát triển thị trường…/.

Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)