Hà Nội: Không tách thửa với diện tích dưới 30m2

Từ ngày 18/8/2012, thành phố Hà Nội sẽ áp dụng quy định mới về hạn mức giao đất

ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất trong khu dân cư có đất ở

và đất vườn, ao liền kề; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa

cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố.

Hạn mức giao đất

ở tối đa tại các phường là 90m2

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hạn mức giao đất ở mới làm căn cứ để giao

đất ở tái định cư, giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn, giao

đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được quy định rất cụ thể.

Tại các phường, mức

tối thiểu là 40m2, tối đa 90m2; tại các xã giáp ranh các quận và các thị trấn,

mức tối thiểu 60m2, tối đa 120m2; tại các xã vùng đồng bằng, mức tối thiểu 80m2,

tối đa 180m2; tại các xã vùng trung du, mức tối thiểu 120m2, tối đa 240m2; tại

các xã vùng miền núi, mức tối thiểu 150m2, tối đa 300m2.

Đối với thửa đất có vườn, ao được sử dụng trước ngày 18/12/1980 và có các loại

giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật

đất đai năm 2003, chẳng hạn như trường hợp trong hồ sơ địa chính hoặc trên giấy

tờ về quyền sử dụng đất có ghi nhận rõ ranh giới thửa đất ở (hoặc đất thổ cư)

thì toàn bộ diện tích đó được xác định là đất ở.

Trường hợp ranh giới

thửa đất

chưa được xác định trong hồ sơ địa chính hoặc trên

giấy tờ về quyền sử dụng đất thì diện tích đất ở được xác định không quá 5 lần

hạn mức giao đất ở mới (xác định theo mức tối đa), nhưng tổng diện tích đất được

công nhận đất ở không vượt quá diện tích của hộ gia đình đang sử dụng; phần diện

tích đất còn lại sau khi đã xác định đất ở thì được xác định theo hiện trạng sử

dụng đất.

Trường hợp thửa đất có vườn, ao được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước

ngày 1/7/2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử

dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai năm 2003 mà

trong giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất có vườn ao được xác

định theo giấy tờ đó.

Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước

ngày 1/7/2004 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử

dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai năm 2003 mà

trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định

như sau: Tại các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Tây Hồ, Cầu

Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Long Biên là 120m2; quận Hà Đông 180m2; thị xã Sơn

Tây, tại các phường 180m2, các thị trấn 300m2; các xã giáp ranh các quận và thị

trấn 200m2; các xã đồng bằng 300m2; trung du 400m2; miền núi 500m2.

Thành phố lưu ý trường hợp hộ gia đình có 5 nhân khẩu trở lên (số nhân khẩu chỉ

tính trong hộ gia đình có cùng một hộ khẩu đang ở trên thửa đất tại thời điểm đề

nghị cấp giấy chứng nhận) và chỉ có 1 thửa đất tại nơi thường trú thì từ nhân

khẩu thứ 5 trở lên, mỗi nhân khẩu được cộng thêm bằng 0,2 lần hạn mức quy định

trên, nhưng tổng diện tích đất ở cũng không vượt quá diện tích thửa đất của hộ

gia đình đang sử dụng; phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định đất ở thì

được xác định theo hiện trạng sử dụng đất.

Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và

5 Điều 50 của Luật đất đai năm 2003 thì hạn mức công nhận đất ở được xác định

theo hạn mức giao đất ở mới (theo mức tối đa).

Trường hợp thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được xác định

bằng hạn mức công nhận đất ở; phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định đất

ở thì được xác định theo hiện trạng sử dụng đất.

Nếu diện tích vượt hạn mức mà các hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng nhà ở và các

công trình phục vụ đời sống thì được xem xét công nhận là đất ở và phải nộp tiền

sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận.

Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất

ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất.

Không tách thửa đối với thửa đất dưới 30m2

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết các thửa

đất hình thành từ việc tách thửa phải có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với

chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên, có diện tích không nhỏ hơn 30m2.

Đối với đất ở

khu dân cư nông thôn khi chia tách thửa mà có hình thành đường giao thông sử

dụng chung thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang lớn hơn hoặc bằng 2m.

Cùng với đó, thành phố không cho tách thửa đối với các thửa đất nằm trong các dự

án phát triển nhà ở, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, đất gắn với nhà đang

thuê theo Nghị định 61/CP, các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi

đất, các thửa đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận… Tuy nhiên, điều này

sẽ không áp dụng cho các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa

đất; đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng

nhà tình thương, tình nghĩa; thửa đất đã giao cho các hộ gia đình, cá nhân làm

nhà ở tái định cư, làm nhà ở nông thôn trước ngày 10/4/2009.

Cũng theo quy định mới của thành phố, nếu người

sử dụng đất

xin tách thửa đất

được hình thành từ việc tách thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định để

hợp với thửa đất ở khác liền kề tạo thành thửa đất mới thì được phép tách thửa

đồng thời với việc hợp thửa đất và được cấp giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

Trường hợp thửa đất đang sử dụng hình thành từ trước ngày 10/4/2009, có diện

tích, kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu mới nhưng đủ điều kiện cấp giấy chứng

nhận thì người đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận.

Thành phố không cấp giấy chứng nhận, không làm thủ tục thực hiện các quyền

chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, bảo lãnh, góp

vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự

tách thửa

đất thành hai hoặc

nhiều thửa đất trong đó có không đảm bảo các điều kiện quy định mới. Cơ quan

công chứng và Ủy ban Nhân dân cấp xã cũng không được làm thủ tục công chứng,

chứng thực đối với các trường hợp này.

Đối với các trường hợp đang sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận theo mức quy

định cũ, thành phố sẽ điều chỉnh lại diện tích khi hộ gia đình, cá nhân đề nghị;

trường hợp giấy chứng nhận cấp trước ngày Nghị định 18/2004/NĐ-CP có hiệu lực mà

trong đó chưa xác định rõ diện tích đất ở, đất vườn ao liền kề thì diện tích

được xác định lại theo quy định mới; trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao

đất làm nhà tái định cư, làm nhà ở nông thôn trước ngày 10/4/2009 nếu đảm bảo

các điều kiện quy định mới thì được phép tách thửa và cấp giấy chứng nhận.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện trong quá trình thực hiện quy

định mới nếu phát sinh vướng mắc, có trách nhiệm tổng hợp, phản ánh kịp thời về

Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, quyết

định./.

Minh Nghĩa (Vietnam+)