Jetstar xin miễn thuế nhập khẩu xăng

Công ty cổ phần hàng không

Jetstar Pacific Airlines vừa đề nghị không áp dụng thuế nhập khẩu xăng

dầu hàng không nếu giá nhiên liệu bay JetA1 cao hơn mức 100 USD/thùng.

Trong

trường hợp giá nhiên liệu bay JetA1 thấp hơn 100 USD/thùng thì việc áp

dụng thuế nhập khẩu sẽ theo hướng, thuế nhập khẩu cộng với giá nhiên

liệu không quá 100 USD/thùng.

Đề nghị không áp dụng thuế nhập

khẩu xăng dầu này của Jetstar xuất phát từ lý do chi phí nhiên liệu bay

chiếm tỷ trọng cao, 40 – 45%, trong tổng chi phí khai thác.

Theo Jetstar, nếu giá nhiên liệu bay tăng 1% thì chi phí sẽ tăng thêm 15 tỉ đồng/năm.

Theo SGTT