Lập ban chỉ đạo tổng kết việc thi hành luật đất đai

Ngày 9/9, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Ban

Chỉ đạo Trung ương về tổng kết và thi hành Luật Đất đai và sửa đổi

Luật Đất đai năm 2003.

Theo đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải được cử làm Trưởng Ban

Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên được

cử làm Phó Ban Chỉ đạo.

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết và thi

hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 có 4 nhiệm vụ,

quyền hạn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất việc triển

khai thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003; Đôn đốc, hướng

dẫn, kiểm tra các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực

thuộc Trung ương triển khai thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai

năm 2003; Tổng kết, đánh giá việc thực hiện tổng kết thi hành Luật

Đất đai năm 2003, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo việc xây dựng

dự án sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 theo yêu cầu của Bộ Chính trị và

Quốc hội.

Kèm theo Quyết định này là kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo

Trung ương về tổng kết và thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất

đai năm 2003./.

(TTXVN/Vietnam+)