Nghị định của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng

Theo

Nghị định 64/2012/NĐ-CP

về cấp giấy phép xây dựng vừa được Chính phủ

ban hành, giấy phép xây dựng bao gồm ba loại: xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo và

di dời công trình

.

Đối với công trình cấp 1, cấp đặc biệt, nếu chủ đầu tư có nhu cầu thì có

thể đề nghị để được xem xét

cấp giấy phép xây dựng

theo giai đoạn.

Đối với công

trình không theo tuyến, chỉ được cấp giấy phép xây dựng tối đa hai giai đoạn,

bao gồm giai đoạn xây dựng phần móng và tầng hầm (nếu có) và giai đoạn xây dựng

phần thân của công trình.

Đối với dự án gồm nhiều công trình, chủ đầu tư có thể đề nghị để được xem

xét cấp giấy phép xây dựng cho một hoặc tất cả các công trình thuộc dự án.

Nghị định nêu rõ, trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải

có giấy phép xây dựng, trừ một số trường hợp như xây dựng công trình bí mật Nhà

nước, công trình theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ thi công xây dựng

công trình chính và các công trình khác theo quy định của Chính phủ được miễn

giấy phép xây dựng; công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù

hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt…

Các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng

khi đáp ứng các điều kiện: phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất,

mục tiêu đầu tư.

Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, địa điểm xây dựng, công trình được cấp

phép xây dựng phải tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây

dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận và các yêu cầu về giới

hạn tĩnh không, độ thông thủy, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy

định của pháp luật, phòng cháy chữa chấy, hạ tầng kỹ thuật (giao thông, điện

nước, viễn thông), hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng,

giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử-văn hóa và đảm bảo khoảng cách

đến các công trình dễ cháy, nổ, độc hại, các công trình quan trọng liên quan đến

an ninh quốc gia.

Hồ sơ thiết kế xây dựng phải được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng

lực theo quy định thực hiện; thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt theo quy

định.

Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2, dưới ba tầng

và không nằm trong khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa thì chủ đầu tư được

tự tổ chức thiết kế xây dựng và tự chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và

các công trình lân cận.

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung quy định nêu trên, công trình xây

dựng và nhà ở riêng lẻ để được cấp giấy phép xây dựng còn phải đáp ứng các điều

kiện riêng.

Cụ thể, đối với công trình và nhà ở riêng lẻ trong đô thị, phải phù hợp

với quy hoạch chi tiết xây dựng, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị,

thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định

nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải phù hợp với Quy chế quản lý quy

hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

ban hành. Công trình xây dựng dân dụng cấp đặc biệt, cấp 1 trong đô thị phải có

thiết kế tầng hầm theo yêu cầu của đồ án quy hoạch đô thị và Quy chế quản lý quy

hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hay đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, phải phù hợp với quy hoạch điểm

dân cư nông thôn (quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới) được Ủy ban Nhân dân cấp

huyện phê duyệt. Đối với công trình ở khu vực chưa có quy hoạch điểm dân cư nông

thôn được duyệt, phải phù hợp với quy định của Ủy ban Nhân dân cấp huyện về quản

lý trật tự xây dựng.

Nghị định cũng quy định cụ thể ba trường hợp bị thu hồi giấy phép xây dựng như giấy phép xây dựng được cấp không đúng theo quy định hiện hành; sau sáu

tháng kể từ ngày được gia hạn giấy phép xây dựng mà chủ đầu tư chưa khởi công

xây dựng công trình; quá thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm, đối với

trường hợp xây dựng sai với giấy phép xây dựng được cấp mà chủ đầu tư vẫn chưa

khắc phục các vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Sau 10 ngày làm

việc, kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền

đối với các trường hợp thu hồi giấy phép xây dựng nêu trên, nếu chủ đầu tư không

nộp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan cấp phép thì cơ quan cấp phép hoặc cơ

quan có thẩm quyền có quyết định công bố hủy giấy phép xây dựng, đồng thời thông

báo với Ủy ban Nhân dân cấp xã và đăng trên mạng thông tin của Sở Xây dựng./.

(TTXVN)