NHNN công bố 3 lý do hạ lãi suất

Thứ nhất, theo

NHNN mức trần lãi suất tiền gửi 11%/năm là khá cao so với lạm phát dự

báo của tháng 6/2012 và lạm phát kỳ vọng cả năm 2012 (khoảng 7%-8%).

Thứ hai, NHNN đồng thời quy định trần lãi suất huy động và trần lãi suất cho vay

ngắn hạn nhưng đối với mỗi loại trần áp dụng đều có sự linh hoạt, đáp

ứng yêu cầu điều hành theo chủ trương của Chính phủ.

Thứ ba, việc hạ trần lãi suất đảm bảo hài hòa lợi ích của người gửi tiền, người

vay và các tổ chức tín dụng.

Theo Gafin.vn