Nhượng quyền sử dụng đất nộp 25% thuế thu nhập

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 113/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư

số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/1/2010 và

Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/1/2011.

Theo thông tư mới, cách xác định thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển

nhượng

quyền sử dụng đất

, nhà, căn hộ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng

đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, căn hộ được thay đổi. Theo đó, mức thuế

suất áp dụng là 25% tính trên thu nhập chuyển nhượng.

Đối với hợp đồng mua bán nền nhà, hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, nhà,

căn hộ ký trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP

ngày 23/6/2010, nay được chủ đầu tư đồng ý cho cá nhân chuyển nhượng thì kê

khai, nộp thuế thu nhập cá nhân 25% trên thu nhập.

Trường hợp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc ghi trên Tờ

khai

thuế thu nhập cá nhân

thấp hơn giá đất, giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban

Nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng hoặc không có hóa đơn,

chứng từ hợp pháp chứng minh giá vốn thì cơ quan thuế ấn định giá chuyển nhượng

và tính thuế 2%/giá chuyển nhượng ấn định.

Việc ấn định giá chuyển nhượng căn cứ vào bảng giá đất, giá tính lệ phí trước

bạ nhà do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. Đối với chuyển nhượng hợp đồng mua

bán nhà ở hình thành trong tương lai cá nhân kê khai và nộp thuế theo thuế suất

25% trên thu nhập.

Trường hợp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng và tờ khai thuế

thấp hơn giá đất, giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định

tại thời điểm

chuyển nhượng

; đồng thời không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng

minh giá chuyển nhượng, giá vốn thì cơ quan thuế tính thuế 2% trên giá đất, giá

tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định.

Thông tư cũng quy định mức thu nhập vãng lai chịu thuế được nâng từ mức 500.000

đồng lên 1 triệu đồng; các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán

hàng hóa; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân

thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì

thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập.

Mức khấu trừ vẫn áp dụng tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số

thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế (trừ các trường hợp Bộ Tài chính

đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng như tiền hoa hồng đại lý bảo

hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số)./.

(TTXVN/Vietnam+)