Thoái vốn Nhà nước tại 4 doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Giấy

Thủ tướng yêu cầu, công ty mẹ – Công

ty TNHH MTV Tổng Công ty Giấy Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn

một thành viên (TNHH MTV) nguyên liệu giấy miền Nam duy trì 100% vốn nhà

nước và sẽ cổ phần hóa vào thời điểm thích hợp.

Thực hiện thoái vốn Nhà nước tại 4

doanh nghiệp gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, xuất nhập khẩu,

dịch vụ và đầu tư Việt Thái; Công ty cổ phần Giấy Thanh Hóa; Công ty cổ

phần May-Diêm Sài Gòn; Công ty cổ phần Chứng khoán thương mại và công

nghiệp Việt Nam.

Thực hiện sắp xếp đối với Viện Công nghiệp giấy và

Xenluylô và Viện Nghiên cứu cây nguyên liệu giấy.

Theo Báo Hà Nội mới