Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp điều chỉnh thời gian tổ chức 3 cuộc thi

Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, hiện nay nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục cho học viên nghỉ học phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 nên không triển khai được hoạt động để tham gia các cuộc thi do Tổng cục đã phát động.

Căn cứ vào điều kiện thực tế và ý kiến đề xuất của các cơ sở, Tổng cục Giáo dục nghề quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức với 3 cuộc thi gồm: Cuộc thi viết “Tôi chọn nghề” lần II; Cuộc thi xây dựng Video Clip “Giáo dục nghề nghiệp thực học, thực hành – vững khởi nghiệp, sáng tương lai”; Cuộc vận động sáng tác ca khúc về giáo dục nghề nghiệp với chủ đề “Tương lai tươi sáng cùng giáo dục nghề nghiệp”.

Cụ thể, thời gian nhận bài/sản phẩm dự thi của 3 cuộc thi này được điều chỉnh đến 24h ngày 30/6/2020 (tính theo dấu bưu điện nếu bài thi gửi theo đường này).

Thanh Hùng