Ưu đãi đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được miễn lệ

phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà; ưu tiên

cho thuê đất, cơ sở hạ tầng, cũng như được hưởng chính sách ưu đãi về

tín dụng đầu tư để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh các loại

sản phẩm, hàng hoá hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát

triển công nghệ.

Dự thảo đề xuất các doanh nghiệp khoa học và

công nghệ được hưởng chế độ ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

như doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghệ cao kể từ khi có thu nhập

chịu thuế đối với phần doanh thu từ hoạt động khoa học và công nghệ.

Bên

cạnh đó, doanh nghiệp còn được ưu tiên sử dụng trang thiết bị nghiên

cứu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

tại các Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở ươm tạo công nghệ,

ươm tạo doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà

nước.

Theo Gafin.vn